11 اسفند 1398 1

ژولیوس سزار و روزهای کبیسه

بیگ بنگ: در 46 سال قبل از میلاد، ژولیوس سزار سیستم تقویم را اصلاح کرد. بر اساس توصیه‌های ستاره‌شناس سوسیژنس از اسکندریه، تقویم ژولینی هر چهار سال یکبار شامل یک روز کبیسه بود تا این حقیقت را توضیح دهد که یک سال زمینی کمی بیشتر از 365 روز است.