24 مهر 1400 5

تلسکوپ جیمز وب به محل پرتاب رسید

بیگ بنگ: تلسکوپ محبوب ما پس از ۱۶ روز ماندن در دریا یک قدم به پرتاب نزدیک شد. سفر ۲۴۱۴ کیلومتری تلسکوپ جیمز وب از کالیفرنیا و از طریق کانال پاناما به گویان فرانسه (در ساحل شمال شرقی آمریکای جنوبی) با کشتی انجام شد. به گزارش بیگ بنگ، جیمز وب بزرگترین و پیچیده‌ترین رصدخانه فضایی…