22 مرداد 1392 0

سخن انديشمندان

اگر اين پرش كوانتومي دوزخي، درست باشد، آنگاه از اينكه درگير نظريه‌ي كوانتومي شده‌ام، پشيمانم. اروين شرودينگر – 1929