20 اسفند 1397 11

شش فایدۀ شگفت‌انگیز گوشت قرمز

بیگ بنگ: همیشه از مضرات گوشت قرمز حرف زده می شود، اما واقعیت این است که گوشت‌های غیرفراوری شده و با کیفیت از قبیل گوشت گاو و گوشت گوسفند میتوانند نقش مفیدی در متعادل کردن رژیم غذایی داشته باشند.

27 فروردین 1392 0

کتاب DNA باز می‌شود

در جانداران، سه‌چهارم ِ هر DNA‌، به دور پروتئین‌ها پیچیده شده‌ و مانند نخی به دور قرقره کلاف ِ DNA یا همان نوکئوزوم‌ها۱ را درست می‌کند. مساله این است که بعد از آن پروتئین‌ها چه‌گونه DNA را می‌خوانند. آرمان فتحی‌زاده، از دانش‌گاه صنعتی شریف، و هم‌کارانش مدلی ساخته‌اند که نشان می‌دهد پروتئین‌ها چه‌گونه در طول…