17 شهریور 1397 9

آیا پریدن در آسانسور در حال سقوط، جان شما را نجات می‌دهد؟

بیگ بنگ: این سناریو  همانند یک کابوس است! درب آسانسور به روی شما بسته میشود، چند طبقه را طی می کند و ناگهان با لرزشی زیاد می­ ایستد. کابل فرسوده پاره می شود و شما سقوط میکنید. آیا می توانید جان خود را با پریدن در زمان مناسب نجات دهید؟