20 آذر 1393 30

قانون ارشميدس – بخش دوم

بیگ بنگ: چگالي گازها خيلي كمتر از آب است. بنابراين حباب هاي گاز هميشه به سطح آب حركت مي كنند. شايد كمترين چگالي مربوط به خود جهان باشد كه حدود 10 به توان 30 – گرم بر سانتي متر مكعب تخمين زده مي شود. براي دانسيته هاي بالا بايد به سراغ هسته اتم يا ستاره…