24 اسفند 1396 2

ورود به کاتالوگ اعماق آسمان

بیگ بنگ: هر سفر در این کاتالوگ یک مرحلۀ اول دارد و هر کاتالوگ نیز یک ورودی اول. در این تصویر شش کاتالوگ معروف اعماق آسمان از سمت چپ به راست به ترتیب تاریخ انتشار مشاهده می شوند.