20 شهریور 1396 2

پرواز بر فراز زحل

بیگ بنگ: نزدیک شدن به زحل از درون یک سفینۀ فضایی چطور به نظر می رسد؟ مجبور نیستید فقط تصور کنید – سفینه فضایی کاسینی این کار را در سال 2004 انجام داد و هزاران عکس را در طول مسیرش و صدها هزار عکس را به محض ورود به مدار ضبط کرد.

7 شهریور 1396 0

زحل به رنگ آبی و طلایی

بیگ بنگ: چرا بخشی از زحل به رنگ آبی است؟ این تصویر برجسته از سیاره زحل نشان می دهد انسان در نزدیکی این دنیای حلقه ای غول پیکر چه می بیند. این عکس در مارس 2006 توسط کاوشگر فضایی کاسینی که اکنون به دور زحل در حال گردش است گرفته شده.