برچسب گذاری توسط: کتاب قانون دوم انرژي، آشوب و شكل