17 اسفند 1395 0

شناسایی کرم هیولای 400 میلیون ساله

بیگ بنگ: غالباً گذشته در قالب جعبه پاندورايى از هیولاهای وحشتناک ترسیم می شود. در حالی که بسیاری از دیرینه شناسان این ادعای کلیشه ای را رد می کنند، اما دانشمندان با آغوش باز از کرم تازه کشف شده معروف به “وبستروپريون آرمسترانگى”(Websteroprion armstrongi) استقبال کرده و آن را پذیرفته اند.