21 اردیبهشت 1393 0

کشف همزاد خورشید!

بیگ بنگ: ستاره شناسان موفق شدند همزاد خورشید را کشف کنند، این ستاره چه از لحاظ اندازه و چه از لحاظ ترکیب شیمیایی شبیه خورشید ما است.