3 شهریور 1397 0

کهکشانی که از گاز تهی شده

بیگ بنگ: کهکشان مارپیچی ESO 137-001 در خوشۀ کهکشانی عظیم آبل 3627 قرار دارد و حدود 220 میلیون سال نوری از زمین فاصله دارد. این کهکشان دوردست در این عکس کامپوزیت هابل/چاندرا در پیش زمینۀ ستارگان کهکشان راه شیری به سمت صورت فلکی مثلث جنوبی رویت می شود.