4 دی 1397 3

کهکشان مارپیچی با شکوه

بیگ بنگ: M100 که یک شگفتی در مقیاس کیهانی است “یک کهکشان مارپیچی” است. این یک کهکشان بزرگ بیش از 100 میلیارد ستاره با بازوهای مارپیچی دارد که مشابه با کهکشان راه شیری خودمان است.