16 فروردین 1397 2

کهکشان مارپیچی باشکوه

بیگ بنگ: کهکشان مارپیچی زیبای NGC 289 که حدود 70 میلیون سال نوری با زمین فاصله دارد بزرگتر از کهکشان راه شیری ما است. این کهکشان که از روبرو دیده می شود، هستۀ درخشان و دیسک مرکزی رنگی به بازوهای مارپیچی آبی کم رنگ متصل می شوند.