20 اردیبهشت 1396 2

تعامل خشن کهکشانی از دیدِ هابل

بیگ بنگ: چه اتفاقی برای این کهکشان مارپیچی افتاده؟ اگرچه جزئیات مشخص نیست، قطعأ یک جنگ بی پایان با همسایه ی کهکشانیِ کوچکترش در میان است. این کهکشانِ برجسته به تنهایی UGC 1810 نامیده می شود، اما همراه با جفتِ برخوردی اش Apr 273 نامگذاری شده است.