20 دی 1397 0

ساخت کوچکترین قطرات سیال در جهان

بیگ بنگ: فیزیکدانان با برخورد دادن ذرات به همدیگر، موفق به ساخت کوچکترین قطره سیال در جهان شدند. این سوپ ذره، «پلاسمای کوارک-گلوئون» نام دارد؛ سیالی که در چند میکروثانیه پس از بیگ بنگ، کیهان را پر کرده بود. این سیال هیچ اصطکاکی ندارد و تقریبا با سرعت نور جریان می یابد.