18 اسفند 1399 0

سه دُم دنباله‌دار نئووایز

بیگ بنگ: چه چیزی این دم قرمز غیرعادی را ایجاد کرده است؟ سدیم. این چشم‌انداز حیرت‌آور که در تابستان سال 2020 ثبت شده، دنباله‌دار نئووایز است که گاهی اوقات چیزی بیش از یک دُم غباری سفید خط مانند و یک دُم یونی آبی تکه تکه را نمایش داده است.