28 تیر 1392 2

گردباد دریایی بر فراز فلوریدا

بر فراز این آب ها چه اتفاقی می افتد؟ این تصویر یکی از بهترین تصاویری است که از یک تنوره دریایی گرفته شده، نوعی گردباد پیچنده که بر فراز آب ها به وجود می آید. این طوفانهای پیچنده بسیار خطرناک میباشد و می تواند با سرعتی بیش از 200 کیلومتر در ساعت حرکت کند. این…