2 آذر 1392 7

سخن اندیشمندان

دو درصد از مردم می اندیشند ، سه درصد فکر می کنند که می اندیشند و نود و پنج درصد حاضرند بمیرند، اما فکر نکنند. – جورج برنارد شاو-