3 تیر 1393 3

معرفی کتاب: 6 نظریه ای که جهان را تغییر داد

بیگ بنگ: این کتاب بهترین مغزهای علمی تاریخ را معرفی می کند و به توضیح هر کشف یا اختراع دانشمندی می پردازد که برای همیشه شیوۀ زندگی و نگرش ما را به جهان تغییر داد. کتاب 6 نظریه ای که جهان را تغییر داد کلید فهم بهتر جهان را به خواننده ارائه می دهد.