8 مهر 1397 0

یک ستاره نوترونی در میان بقایای انفجار

بیگ بنگ: چرا این ستارۀ نوترونی از مرکز دور شده است؟ اخیرا یک ستاره نوترونی ِ تنها درون بقایای یک انفجار ابرنواختری قدیمی کشف شده است. این ستارۀ نوترونی ِ تنها، همان نقطه آبی در مرکز ِ سحابی قرمز در نزدیکی سمت چپ پایین E0102-72.3 است.