۵ اسفند ۱۳۹۲ 0

تولد ستارگان در کهکشان مسیه ۱۰۰

بیگ بنگ: کهکشان مارپیچی و زیبای مسیه ۱۰۰ که در صورت فلکی گیسو قرار دارد و ظاهری شبیه کهکشان راه شیری ما دارد، این کهکشان با دو بازوی مارپیچی و هسته‌ای مرکزی زایشگاهی بسیار بزرگ برای تولد ستارگان محسوب می شود.