7 شهریور 1392 1

سخن بزرگان

آموزش قدرتمندترین اسلحه‌ایست که می‌توانید با آن دنیا را تغییر دهید. – نلسون ماندلا – Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Nelson Mandela   نقاشی: اثری از نقاش و تصویرگر سویسی بنام آلبرت آنکر