16 فروردین 1394 5

شناسایی نیتروژن در دنباله دار تحت تعقیب ِ روزتا

بیگ بنگ: فضاپیمای روزتا آمیزه ای شگفت انگیز از نیتروژن مولکولی بر روی دنباله دار چوریوموف کشف کرده که می تواند به محققان سرنخ هایی از پیدایش سامانه ی خورشیدی بدهد، مولکول نیتروژن یکی از اجزای کلیدی در روزگار جوانی منظومه ی شمسی ما است.