صورت فلکی دجاجه با بخشی از افسانه صورت فلکی جوزا تلاقی دارد. داستان از این قرار است که زئوس برای اغوا زنی شوهر دار، خود را به شکل قوی زیبایی در می آورد. این قو همان صورت فلکی روشن و وسیع دجاجه است که با پروازی آرام و زیبا در برکه ای که لدا در آن مشغول آب تنی بود، فرود می آید. لدای پریچهر مسحور قوی سپید گردید که با وقار تمام به طرف او می آمد، قو لدا را فریب داده و در آغوش می کشد. بدین سان فرزندان لدا از تخم هایی که زئوس ایجاد کرده بود سر بیرون می آورند. البته در مورد صورت فلکی دجاجه دو افسانه دیگر نیز وجود دارد:بنابر اسطوره ای دیگر ارفئوس موسیقیدان و شاعر اسطوره ها پس از کشته شدن به قویی تبدیل می شود و وصیت می کند که او را در آسمان در کنار چنگ رومی جای دهند و اسطوره ای دیگر می گوید: که این قو در اصل پسر پوسایدون، ایزد دریاهاست که آشیل او را خفه کرد و وسایدون برای جاودانه نگه داشتنش، او را به صورت یک قو در آورد و در آسمان جای داد.