بیگ بنگ:  شايد شما هم در گذشته اخبارهاي هيجان انگيزي در مورد يوفوها ، فرا زميني ها و … شنيده باشيد. البته يافتن موجودات فرا زميني به شرط اينكه ارتباط دوستانه اي با ما داشته باشند، مي تواند بسيار هيجان انگيز باشد.

remoteImage-33-2.jpg~original

به گزارش بیگ بنگ، طبعا چون بسياري از ما هيجان را به واقعيت ترجيح مي دهيم، به چنين موجوداتي باور داريم، البته دانشمنداني نيز وجود دارند كه به شيوه اي علمي و از طريق امواج راديويي به دنبال سرنخي از آنها هستند. با اين حال طي چندين سال كه از اين جستجو مي گذرد، حتي به لطف امواج راديويي كه در هر ثانيه فاصله زمين تا ماه را در مي نوردند، هيچگونه نشانه اي از موجودات هوشمند فضايي به دست نيامده است. مستنداتي مانند “ما و فرازميني ها” ساخته شده اند كه عليرغم برخي اطلاعات مفيد، بر بنياني عجيب و غير علمي بنا شده اند و قصد دارند نشانه هايي از آنها را بر روي زمين ثابت كنند. اينكه تمدني هايي چنين پيشرفته و هوشمند به زمين بيايند و با گذاشتن چند نشانه كه به زحمت قابل رديابي است، زمين را ترك كنند، حتي به درد داستانهاي تخيلي نيز نمي خورد!

بياييد يك بار به شيوه اي علمي و عقلاني به اين موضوع بپردازيم كه آيا خارج از زمين، حيات و موجودات هوشمند وجود دارند؟ براي اين منظور بايد فرض كنيم كه مسير تشكيل حيات، تمدن و هوشمندي در ساير نقاط كيهان شبيه ماست. هر فرض ديگري شما را به چالش سختي خواهد كشيد. چالشي بسيار پيچيده براي اثبات اينكه حيات و هوش به شيوه ديگري مي تواند ظهور پيدا كند. مثلا تيتان بزرگترين قمر زحل تا حدودي شبيه زمين و داراي اتمسفري سرشار از نيتروژن است. اين سياره شبيه زمين داراي ابر، مه، باران، رود و صدها درياچه است. البته با اين تفاوت كه همه اينها از متان و اتان تشكيل شده است! تمامي نفت و گاز زمين حتي بخش كوچكي از ذخاير هيدروكربني تيتان را نيز شامل نمي شود. اين قمر آب نيز دارد، اما به صورت كوهها و تكه هاي يخ، دماي آن حدود 180 – درجه است. بدين ترتيب وجود حيات از نوع زميني امكان ندارد، اما دانشمندان احتمال نوع ديگري از آن را منتفي نمي دانند. مثلا جانداراني كه به جاي اكسيژن، هيدروژن تنفس كرده و به جاي دي اكسيد كربن متان را بازدم مي كنند، براي تامين انرژي خود به جاي قند از استيلن استفاده مي كنند.

كوچكترين مدركي براي اين تخيلات علمي وجود ندارد. حتي با قبول تشكيل حيات در چنين سيارات و اقماری ، راهي بس طولاني تا هوشمندي باقي است. بنابراين براي محاسباتمان، بهتر است ذهن را از وجود حيات به گونه اي غير زميني پاك كنيم. بهترين فرمول براي محاسبه چگالي تمدنهاي كهكشان خودمان را اخترشناس آمريکايی فرانک دريک طراحي كرده است. معادله دريک عبارت است از : N = R* . fp . ne . fl . fi . fc . L

معادلۀ دریک برای تخمین تعداد تمدن‌های فضایی
معادلۀ دریک برای تخمین تعداد تمدن‌های فضایی

N : تعداد تمدن‌های فرازمينی که می‌توانيم با آنها تماس برقرار کنيم.
R* : سرعت متوسط تشكيل ستاره ها در كهكشان ما.
fp :كسري از اين ستاره هاست كه داراي سياره مي باشند.
ne :تعداد متوسط سياراتي است در ستاره هايي داراي سياره، كه پتانسيل شكل گيري حيات در آنها وجود دارد.
fl :كسري از سيارات داراي پتانسيل حيات كه زندگي تشكيل شده بر روي آنها مي تواند ادامه پيدا كند.
fi : كسري از سيارات داراي زندگي كه قابليت توسعه هوش و تمدن را دارا هستند.
fc :كسري از سيارات داراي تمدن كه به تكنولوژي ارتباط راديويي يا علائم الكترومغناطيسي مجهز شده اند.
L : مدت زماني كه اين تمدنها، علايم الكترومغناطيسي قابل رديابي ارسال مي كنند.

در سال 1961 دريك و همكارانش با شواهد موجود به تخمين اين پارامترها پرداخته و به نتايج زير رسيدند:

R* = 1/Year ، يعني هر سال يك ستاره متولد مي شود.
fp = 0.2 – 0.5 ، يعني يك پنجم تا نيمي از ستاره هاي متولد شده ، سياره دارند.
ne = 1 – 5 ، يعني 1 تا 5 سياره در ستاره هاي داراي سياره قابليت توسعه حيات دارند.
fl = 1، يعني در 100 % اين سيارات حيات تشكيل مي شود.
fi = 1، يعني به احتمال 100 % در اين سيارات موجودات با هوش تشكيل مي شوند.
fc = 0.1 – 0.2، 10 تا 20% اين تمدنها قادر به ارتباط هستند.
L = 1000 – 100,000,000، يعني اين تمدنها بين 1000 تا 100 ميليون سال علامت مي فرستند.

با قرار دادن اين مقادير در فرمول،N که برابر تعداد تمدن‌های فرازمينی است بين 20 تمدن تا 50 ميليون تغيير مي كند كه براي دانشمندان خوشايند نيست. بزرگترين متغير اين فرمول L است. امروزه معلوم شده كه سالانه 7 ستاره متولد مي شود. براي ديگر پارامترها دقت كمتر مي شود. با اين حال با اصلاحاتي كه در اين فرمول و ارقام انجام شده است، رقمهاي معقول N از حدود 50 تا 5000 به دست مي آيد. با توجه به اينكه قطر كهكشان ما صد هزار سال نوري است در حالت خوشبينانه، يك تمدن هوشمند بيش از 1000 سال نوري از ما فاصله دارد. يعني پاسخ يك سلام 2000 سال طول مي كشد. حتي ارتباط راديويي با چنين تمدنهايي كه سازمان SETI در پي آن است، بسيار مشكل است چه رسد به ارتباط فيزيكي و هجوم ايشان به سياره ما. البته ممكن است استدلال شود كه برخي از اين تمدنها چنان پيشرفت كرده اند كه مثلا روش استفاده از كرمچاله و ميان بر زدن فضا زمان را آموخته و به سياره ما آمده يا مي آيند.

موقعیت خورشید در کهکشان راه شیری

به نظرم اين بحث نيز بسي عجيب است. اول اينكه كرمچاله هنوز در حد يك تئوري محض است. دوم اينكه احتمال يافتن ردپاي راديويي يك تمدن بسيار بيشتر است و با تمام هزينه و تلاشي كه در اين زمينه انجام شده، هنوز كوچكترين سیگنالی از فضا دریافت نشده است. بياييد فرض كنيم تمدن يا تمدنهاي بسيار پيشرفته، تكنولوژي رفت و آمد به زمين را در اختيار دارند و قبلا اين كار را انجام داده اند. پرسش اين است كه چنين موجودات بسيار با هوشي چه هدفي براي آمدن به زمين داشته اند؟

پاسخ اول نابودي زمين و انسانهاست كه منطقا با هدف از ميان بردن يك رقيب احتمالا خطرناك در آينده است. همين كه ما زنده ايم، نشان دهنده غلط بودن اين پاسخ است. جواب دوم ارتباط دوستانه با آدمي است. اگر چنين منظوري داشته اند، با آن همه قدرت و تكنولوژي ، چرا آن را عملي نكرده اند؟ آيا چنين تمدنهاي پيشرفته اي اينقدر بيكارند كه با آدمها موش و گربه بازي كنند؟ به زمين بيايند و با به جا گذاشتن يك سري علائم كاملا مشكوك، اينجا را ترك كنند؟ تمدني كه كرمچاله را عملياتي كرده است، نمي تواند چنان علامتي از خود باقي بگذارد كه جاي شك و ترديد براي كسي نماند؟ اصولا چرا فقط بايد علامت گذاشت؟ اگر شما قصد ارتباط دوستانه با كسي را داشته باشيد، اينگونه عمل مي كنيد؟

حتي مي توان به اين موضوع نيز انديشيد كه اگر تمدن هاي فرا زميني بسياري وجود دارند كه ميليونها سال دوام آورده اند، اما هنوز با ما ارتباط فيزيكي برقرار نكرده اند، بنابراين بحث كرمچاله، تخيلي بيش نيست. فقط بايد به ارتباط راديويي و به عبارت دقيق تر، يافتن علايم راديويي ديگر تمدنها توسط خودمان دلخوش باشيم. نكته ديگر اين است كه هر تمدني شبيه انسانها در ابتدا براي ارتباط با موجودات فضايي از طريق علائم راديويي عمل مي كند و شايد چند ميليون سال بعد به تكنولوژي كرمچاله دست يابد. بنابراين ديدن يك يوفو يا موجود فضايي بر روي زمين قبل از ارتباط راديويي با ايشان از اساس با اصول علمي منافات دارد، با اين حال شكي ندارم كه يافتن علايم راديويي هر نوع تمدن فرا زميني، يكي از هيجان انگيزترين لحظات تاريخ بشر خواهد بود.

نويسنده : احمد مصدر – بیگ بنگ

منابع بیشتر در: news.discovery , Drake equation

دیدگاهتان را بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

10 دیدگاه

 1. ببخشید بنده مثل دوستانی که اینجا هستم متخصص نیستم اما یک لحظه فکر کنید تا الان میتونید دو فرضیه ارایه بدیم (البته ببخشید برای غلط املایی)1اینکه دولت های بزرگ مانند أمریکا و یا غیره از وجود آنها اطلاع دارند اما بدلیل ثبات و برقراری امنیت در میان مردم چیزی نمیگن و از ما مخفی میکنن و خوب احتمالش زیاده اما نه به اندازه فرضیه دوم و اونم اینه که2 دولت های قدرتمند مانند ایالات متحده فقط برای سرگرم کردن ما و دور کردن مزاحم ها این مطالبو منتشر کرده که بصورتی باشد که مابجای تمرکز بروی سیاره ها و قمر های اطراف مانند اروپا و مریخ که خوب اگر تمدن های هوشمندی در انجا باشند به نفع شان نیست که ما از ان خبر دار بشیم پس خوب بهترین راه هواس پرت کنی یک سفینه گرد شکل است که فقط باید اطرافمان رو جستجو کنیم.ممنون که خوندید

 2. مستند موجودات فرازمینی که اف بی ای در اختیار رسانه ها گذاشته نشون میده چندین سال پیش یک سفینه فضایی تو امریکا سقوط کرده و انسان با اونا ارتباط برقرار کرده یکی از اونا براثر جراحت مرده یکی دیگه تو زمین مونده و ده نفر نظامی امریکایی از ارتش و نیرو دریایی و… با سفینه به فضا رفتن وقراربوده ۶ سال بمونن که ده سال طول کشیده دو نفرشون اونجا مردن دو نفرشون اونجا نوندن و بقیه برگشتن و تمام رده های بالایی دولت امریکا و اوباما در جریان این قضایا هستن و از دنیا مخفی کردن که بتازگی اجازه افشا بهشون دادن

 3. درگذشته تمدن های پبشرفته ای بده اند و شواهدی هست که همگی از بین رفتند ولی بعضی از انسان ها در یک زمان زیر زمین زندگی میکردند
  شاید بخاطر فضایی ها باشه
  هیچکی نمیتونه این چیزارو دست کم بگیره حتی اگر شانس وجودشون یک بیلیونیوم باشه

 4. با سلام ، در مورد نظریه بیگانگان باستان بی طرف هستم چون نه آن را میتوانم منتفی کنم و نه آن را تایید ، امّا چیزی که اهمیت دارد این است که اگر در گذشته از آن ها اثری به جا مانده مربوط به موش و گربه بازی نیست بلکه در چنین فاصله و بازه ای که چنین چیزی به جا مانده خود یک عظمت است . در ضمن آن اثر ها توسط گذشتگان ما طراحی شده است نه توسط فرازمینی ها ! ممکن است این آثار مربوط به افرادی باشد که با آن ها در تماس بوده اند و یا مربوط به افسانه ها و باور های بومی …
  در ضمن برای ارتباط با بیگانگان فضایی به نظر من باید در درون اتم ها و بازه ای کوچک تر و بنیادی تر از کوارک ها به دنبال خواصی خاص باشیم تا بتوانیم رفتار هایی خاص و یا برای رسیدن به سرعتی فراتر از نور به دانش و یا نظریه ای رسید .
  در ضمن با اطمینان شما نیز میدانید که سرعت نور در گذشته بیشتر از حال بوده و در نتیجه شاید دو تمدن فرازمینی با هم ارتباط پیدا کرده اند و در حال حاضر هدف ارتباط با تمدن دیگر نیست و شاید هم …

 5. شاید راههای ارتباطی بهتر و سریعتری از ارتباط رادیوئی وجود دارد که ما هنوز به آن دست نیافته ایم ، مثلا ارتباط با ذرات برهمتنیده ( ارتباط ذوج ذرات برهمتنیده بدون در نظر گرفتن فاصله آنها از یکدیگر آنی میباشد.)

  1. درصورتی که مخابرات کوانتومی با نظریه ای که الان در حال مطالعه هست بخواد ارتقا پیدا کنه، ذره های در هم تنیده باید اول در کنار هم باشن و بعدش از هم جدا بشن، درست میگم؟ در این صورت کاربردش فقط در حد فواصلی که برای بشر قابل دسترسی هست ممکن میشه.

   1. اکثر ذرات در زمان شروع بیگ بنگ در کنار هم بودند ، شاید انواعی از آنها در آن زمان با هم تنیده شده باشند!

 6. دیدگاهی مطرح شده، مبنی بر اینکه اولین جرقه ی حیات در کره ی زمین، تشکیل اسیدهای آمینه و نوع ترکیب اونها بوده که منجر به تولد اولین تک سلولی زنده شده، و بر اساس شواهدی که به دست اومده، حدس زده شده که این اسیدهای آمینه به همراه شهاب سنگ ها به زمین وارد شدن.
  بر اساس همین حدس، احتمال وجود حیات فرازمینی رو ممکن دونستن، چون نه تنها منبع اصلی اسیدهای آمینه مشخص نیست، بلکه غیر از زمین میتونسته به خیلی جاهای دیگه هم منتشر بشه که شاید بخشی از اونها شرایط مساعد برای تشکیل حیات رو داشته باشن.
  هرچند توی فرمولی که توی این مطلب معرفی شد این حدس به عنوان یک فاکتور در نظر گرفته نشده، ولی درصورت اینکه صحت داشته باشه میتونه آمار و ارقام پیشبینی شده از حیات فرازمینی رو کاملاً تغییر بده.