23 اسفند 1394 0

چگونه علفها زمین را تسخیر کردند؟

بیگ بنگ: وقتی صحبت از عوامل مختلفی که موجب پیدایش و تکامل انسان بر روی زمین می شود شما به کدامیک اشاره می کنید؟ طبعا اولین اشاره ها به سوی عوامل مهمی است همچون وجود آب و به ویژه فاصله خاص زمین از خورشید که آب را مایع نگه می دارد. افراد ریز بین به…