27 خرداد 1392 0

شتاب‌دهنده‌ها و آشکارسازهای ذرات – قسمت سوم

شتاب‌دهنده‌هاي AC شتاب‌دهنده‌هايي كه با استفاده از ميدان الكتريكي با فركانس راديويي (rf) كار مي‌كنند به دو دسته‌ي خطي و چرخه‌اي تقسيم مي‌شوند. شتاب‌دهنده‌هاي خطي در يك شتاب‌دهنده‌هاي خطي يا «ليناك»،  يون‌ها از يك سري لوله‌هاي فلزي به نام لوله‌هاي جابه‌جا‌كننده كه در يك محفظه خلاء قرار گرفته‌اند و متوالياً به ترمينال‌هاي يك نوسانگر آر…