19 اردیبهشت 1392 0

ثبت درخشانترین انفجار کیهانی

به تازگی یک انفجار عظیم در جهان پیرامون ما رخ داده است، و تلسکوپ­های بزرگ واقع در سراسر زمین و مستقر در فضا در حال بررسی آن هستند. این انفجار پرتوی گاما، بنام GRB 130427A، اولین بار توسط ماهواره سویفت واقع در مدار زمین در پرتوهای پرانرژی ایکس دیده شد و به سرعت به زمین…