28 اردیبهشت 1392 0

سخن اندیشمندان

« میلیاردها سال قبل از اینکه خورشید به یک غول سرخ تبدیل شود، فرزندان ما می توانند ستاره در حال عبور دیگری را در مداری دور خورشید به دام انداخته و سپس زمین را از مدار خورشیدی خود به مداری دور ستاره جدید منتقل کنند. » – کن کراسول – طی میلیاردها سال آینده باید…