18 بهمن 1396 1

نمای نزدیک یک کهکشان مارپیچی

بیگ بنگ: کهکشان مارپیچی بزرگ و زیبای NGC 7331 اغلب مشابه با کهکشان راه شیری ما در نظر گرفته می شود. این کهکشان که تقریبأ 50 میلیون سال نوری از زمین فاصله دارد در صورت فلکی شمالی اسب بالدار واقع شده است.