۴ آبان ۱۳۹۳ 3

قـدرت عـلـم

بیگ بنگ: آنچه که یک شخص و یک اجتماع را به عقب ماندگی می کشاند و از پیشرفت باز می دارد، عدم آموزش و دور ماندن از دانش روز و نیز عمل نکردن به اصول علمی است. عدم آموزش و یاد گیری ضعف بزرگی است. هر چند که دانستن و عمل نکردن و سر سری…