16 مرداد 1392 3

معرفي كتاب – كشف رمز عالم

دنياي متمدن نابود مي‌شود ،اين عبارت احتمالاً نخستين چيزي نيست كه دوست داريد وقتي كتابي را براي خواندن انتخاب مي‌كنيد، با آن مواجه شويد، اما حقيقت دارد. بشريت و تمام حيات موجود در عالم،‌ رو به نابودي است. مهم نيست كه تمدن ما چقدر پيشرفته شود،‌ مهم نيست كه روزي بتوانيم فن‌آوري جهش ميان‌ ستاره‌ها…