27 اردیبهشت 1393 0

کشف سیارۀ فرا خورشیدی عجیب و منزوی !

بیگ بنگ: دانشمندان سیاره ای فراخورشیدی را کشف کردند که فاصله اش تا ستارۀ مادری اش 2000 برابر فاصله زمین تا خورشید است. یک دور چرخش این سیاره به دور ستاره اش معادل 80000 سال ِ زمینی بطول می انجامد. این دورترین فاصله چرخش یک سیاره به دور ستارۀ مادری اش می باشد.