۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ 0

کشف سیارۀ فرا خورشیدی عجیب و منزوی !

بیگ بنگ: دانشمندان سیاره ای فراخورشیدی را کشف کردند که فاصله اش تا ستارۀ مادری اش ۲۰۰۰ برابر فاصله زمین تا خورشید است. یک دور چرخش این سیاره به دور ستاره اش معادل ۸۰۰۰۰ سال ِ زمینی بطول می انجامد. این دورترین فاصله چرخش یک سیاره به دور ستارۀ مادری اش می باشد.