۱۶ فروردین ۱۳۹۲ 3

مفاهیم پایه نظریه‌ی ریسمان – قسمت سوم

تاریخچه نظریه ریسمان نظریه ریسمان نخستین بار برای توضیح نیروی بین‌هسته‌ای قوی پیشنهاد شد. لیکن معلوم شد که مدل کرومودینامیک کوانتومی (QCD) که اینک بخشی از مدل استاندارد است، در توضیح این پدیده بسیار موفق‌تر است. طبیعتاً نظریه‌ی ریسمان به نفع کرومودینامیک کوانتومی وانهاده شد. بعدها نظریه‌ی ریسمان به عنوان یک تئوری نامتناقض گرانش کوانتومی…