نویسنده: حسین

ویروسی که میتواند انسان را منقرض کند!

بیگ بنگ: بعد از اختراع چرخ یکی از ویژگی هایی که باعث تمایز انسان از سایر موجودات شد توانایی ابداع و اختراع بوده،گاهی به نفع بشر گاهی هم به ضرر بشر. اما این بار دانشمندی...