20 اردیبهشت 1392 1

گاليله و دادگاه تفتيش عقايد – قسمت اول

(از سري مقالات تاريخ علم) گاليله شخصي اجتماعي بود كه در بين اشخاص با نفوذ، همراهان روشنفكري يافت. با ارزش‌ترين دوستي او در اين ميان با جوان با استعداد و بلند همتي به نام «فيليپو سالوياتي» (Filippo Salviati) بود. گاليله و دانشجويانش به طور منظم در ويلاي زيباي سالوياتي واقع در 15 مايلي فلورانس ديدار…