بایگانی‌ماهانه: اسفند ۱۳۹۲

سخن روز

واقعیت آن است که ماده در اصل تهی است ، هنگامی که دو اتم خیلی نزدیک شوند یا از یکدیگر...