وب سایت علمی بیگ بنگ سایت

سخن روز

چه کسی متواضع تر است؟ دانشمندی که با ذهن باز به جهان می نگرد و هر چیزی را که برای...